Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Ďal??ie zauj?mav? fakty

Ubytovanie

Ke???e Thajsko je jednou z najatraktívnejších turistických destinácií juhovýchodnej Ázie, nájdete tu široké spektrum a obrovské mno??stvo ubytovacích kapacít. Najlepšie thajské i ázijské hotely sa nachádzajú v Bangkoku, kde nájdete drahé hotely známych medzinárodných sietí. ?o sa týka lacnejšieho ubytovania, je mo??né v penziónoch alebo menších hoteloch, ktoré sa nachádzajú v centre a ne?aleko autobusových ?i vlakových staníc. Mimo Bangkoku je ubytovanie samozrejme lacnejšie.

V turistických oblastiach máte k dispozícii rôzne typy ubytovania, od izieb za 200 bahtov a?? po drahé hotely, kde izba stojí nieko?ko tisíc bahtov.

V posledných rokoch sa zmenili preferencie turistov a v sú?asnosti vä?šinou ob?ubujú kvalitné a drahšie hotely alebo kúpe?né strediská pred jednoduchšími ubytov??ami.

Nech u?? sa rozhodnete pre akýko?vek typ ubytovania, odporú?a sa zarezervova?? si izbu ?o najskôr, cez internet alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie, preto??e ubytovacie kapacity v niektorých ob?úbených turistických oblastiach sú úplne obsadené u?? nieko?ko mesiacov pred sezónou.

Ak si ubytovanie nezarezervujete vopred, mô??ete tak urobi?? pri prílete, v príletovej hale sa nachádza okienko Thajskej asociácie hotelov a Thajského turistického úradu (Tourism Authority of Thailand), kde vám radi pomô??u.

Nakupovanie

Ak je vašim koní?kom nakupovanie, Thajsko, a najmä Bangkok, je tým pravým miestom. V niektorých obchodných domoch mô??ete nájs?? z?avy na inak drahý tovar, napríklad šperky a vynikajúci nábytok. Turisti radi nakupujú šperky, zlato a drahokamy, umelecké ?i remeselné výrobky, sošky, hodváb ?i batik.

Ke? budete v Bangkoku, nevynechajte trh v parku Chatuchak, ktorý sa koná cez víkend a nájdete tu všetko od výmyslu sveta.

V ka??dom thajskom meste a meste?ku sa nachádzajú obchody predávajúce zlato. Predávané zlato je rýdze na 99,99%, ?o je viac ako v akejko?vek západnej krajine. Pri nákupe zlata sa odporú?a sa ma?? pri sebe hotovos??, preto??e za platbu kreditnou kartou sa ú?tuje príplatok.

Thajské šperky a drahokamy sú ob?úbeným nákupným artiklom zahrani?ných turistov. V?aka ich kráse, kvalitnému spracovaniu a dobrej cene sú thajské drahokamy a polodrahokamy populárne na celom svete. Avšak ka??doro?ne je mnoho turistov podvedených, a preto si dajte naozaj ve?ký pozor. Ani skúsení odborníci nedoká??u rozlíši?? pravý drahokam od ve?mi šikovne vybrúseného skla, tak??e ste vlastne odkázaní na slovo obchodníka.

Aby ste si boli istí, ??e šperk, ktorý kupujete, je naozaj pravý a kvalitný, pozrite sa, ?i je obchod ?lenom tzv. „Jewel fest club-u“, ktorý zdru??uje asi 100 najlepších výrobcov a predajcov drahokamov a bol ustanovený na to, aby kupujúcemu zaistil kvalitné produkty so zárukou vrátenia pe??azí. Ak si nie?o kúpite v takto ozna?enom obchode, bude váš nákup riadne zaznamenaný a obdr??íte certifikát pravosti. Ak by ste mali záujem, zoznam týchto obchodov sa nachádza na Thajskom turistickom úrade (Tourism Authority of Thailand).

Okrem toho vám ponúkame zopár rád, ako nenaletie??:

Turistom sa nikdy neprihovorí Thaj?an ke? je sám, je to sú?as?? thajskej mentality. Ak sa chce porozpráva?? s turistami, osloví ich vtedy, ke? je v skupinke iných Thaj?anov. Preto bu?te ostra??ití, ke? vás osloví jeden ?lovek, ktorý navyše hovorí dobrou angli?tinou. Takisto je dobré sledova??, ?o ten ?lovek robil predtým, ne?? vás oslovil, preto??e len málo Thaj?anov sa len tak potuluje vonku, aby si „pokecali“ s turistami.

Len zriedkavo ponúkajú skuto?né obchody s drahokamami z?avy ?i špeciálne akcie, tak??e si dajte pozor na obchody, ktoré to robia. Ak zistíte, ??e ste boli oklamaní, nebojte sa ís?? na políciu, existuje tak mo??nos??, ??e sa vám vráti aspo?? nejaká ?as?? zaplatených pe??azí. Avšak ak u?? odídete z krajiny, nemáte šancu.

Vä?šina obchodov a ve?kých obchodných domov je otvorená od 10.00 do 21.00, vo vä?ších mestách nájdete mnoho obchodov s 24-hodinovým servisom.

Zjednávanie: V obchodných domoch sú ceny pevne dané, no vo vä?šine iných obchodov sa zjednávanie o?akáva. Vo všeobecnosti sa dá zjedna?? cena o 10-40% ni??šia ako pôvodná cena. Všetko závisí od vašich schopností a od nálady predávajúceho. Pamätajte si, ??e Thaj?ania oce??ujú slušnos?? a zmysel pre humor, s trpezlivos??ou a širokým úsmevom dostanete nie len lepšiu cenu, ale vychutnáte si nakupovanie ako umenie. Ur?ite to neskúšajte krikom alebo agresívnym správaním.

Vrátenie DPH: Návštevníci Thajska s turistickými vízami majú nárok na vrátenie 7% DPH zaplatenej na tovare zakúpenom v obchode, ktorý má ozna?enie „Vrátenie DPH pre turistov“ (VAT Refund for Tourists), ak nakúpia u jedného obchodníka tovar za viac ako 2.000 bahtov.

Peniaze

Mena

Thajskou menou je baht, 1 baht sa delí na 100 sátángov. Bankovky majú hodnotu 1000, 500, 100, 50, 20 bahtov. Mince majú hodnotu 25 a 50 sátángov, 1, 5 a 10 bahtov. Kreditné karty sú prijímané takmer všade, najbe??nejšie typy sú Visa a MasterCard. Oficiálne zmenárne a banky majú lepšie kurzy ako hotely a obchodné domy. Bankomaty be??ne nájdete vo vä?ších mestách.

Do krajiny mô??ete doviez?? ?ubovo?né mno??stvo cudzej meny. Pri odchode si mô??ete vyviez?? najviac 50.000 bahtov na osobu v prepo?te na thajskú menu. Americké doláre sa vám za bahty podarí vymeni?? najrýchlejšie, dobré sú tie?? britské libry. Je dobré rozmeni?? si bankovky vysokej hodnoty (viac ako 100 bahtov) na drobnejšie, v menších meste?kách a od?ahlých oblastiach vám ich nemusia zobra??.

Ak cestujete na vlastnú päs??, malo by vám sta?i?? okolo 500 bahtov na de??. Ak sa chcete ubytova?? v pohodlných hoteloch a stravova?? sa v reštauráciách, po?ítajte s asi 600 – 1.000 bahtami na de?? mimo Bangkoku a asi s dvojnásobkom v Bangkoku.

Prepitné

Zvy?ajne sa nedáva, hoci sa stáva ?oraz be??nejším. Vä?šina hotelov a reštaurácií pripo?ítava 10% ceny k ú?tu. Taxikári prepitné ne?akajú, no ak im ho dáte, potešia sa. Nosi?i bato??iny zvyknú dostáva?? 10-20 bahtov. Zopár bahtov by ste mali da?? aj najatým sprievodcom ?i necha?? v chráme po jeho návšteve.

Ceny

Ponúkame vám malý preh?ad cien niektorých tovarov a slu??ieb. Samozrejme platí, ??e ceny vo ve?kých mestách budú vyššie ako na vidieku.

4-hodinová cesta autobusom: 200 bahtov

Porcia jedla: najlacnejšia za 25 a?? 80 bahtov, najdrahšia za 300 a?? 500 bahtov

Ubytovanie: najlacnejšie za 150 a?? 600 bahtov, najdrahšie za 3 a?? 10 tisíc bahtov, i ke? nájdete aj drahšie ubytovanie.

Pri strate kreditnej karty volajte: VISA alebo Mastercard: (02) 256 7326

Víza a colné pravidlá

Vo všeobecnosti platí, ??e akýko?vek cudzinec, ktorý chce vstúpi?? do Thajského krá?ovstva z pracovných, obchodných, študijných, zdravotných, nábo??enských ?i iných dôvodov, musí po??iada?? o víza na thajskej ambasáde. Na to musí vlastni?? platný cestovný pas a splni?? podmienky stanovené v imigra?nom zákone ?íslo 2522 (1979) a ?alších ustanoveniach.

Víza pre ob?anov Slovenskej republiky ude?uje Konzulát Thajského krá?ovstva v Bratislave alebo ve?vyslanectvo vo Viedni, ktoré je akreditované aj pre Slovensko. Adresy týchto inštitúcií sú nasledovné: (informácie pochádzajú zo stránky Ministerstva zahrani?ných vecí SR)

Ve?vyslanectvo Thajského krá?ovstva vo Viedni
Cottagegasse 48
1180 Wien
Tel.: 0043-1 / 4782 797 alebo 4783 335
Fax: 0043-1 / 4782 907
E-mail: ecom.at
Úradné hodiny: Po - Pi: 9.00 - 12.00

Honorárny konzulát Thajského krá?ovstva v Bratislave
Viedenská cesta 7 (budova Incheby)
852 51 Bratislava
Tel.: 00421-2 / 67272124
Fax: 00421-2 / 62247982
E-mail:
Úradné hodiny: St a Pi: 10.00 - 12.00

Vízový poplatok na ve?vyslanectve vo Viedni je asi 20 USD, na konzuláte v Bratislave asi 30 EUR.

Od júla 2005 mô??u ob?ania SR získa?? víza do Thajska aj pri príchode do krajiny na letiskách a niektorých hrani?ných prechodoch. Vízum platí 15 dní a nedá sa pred???i??. Podmienkou je ma?? cestovný pas platný najmenej 6 mesiacov od dátumu vstupu do Thajska a zaplati?? poplatok 1.000 bahtov.

Ak si chcete urobi?? výlet do Barmy, Vietnamu, Laosu alebo Kambod??e, v Bangkoku nájdete mnoho cestovných kancelárií, ktoré vám zabezpe?ia potrebné víza.

Po príchode do Thajska dostanete tla?ivo colného vyhlásenia a zoznam colných predpisov. Tla?ivo vyplníte a dáte ho colníkovi pri odchode z príletovej haly. Ak prídete do krajiny vlakom, obdr??íte tieto tla?ivá po?as jazdy.

Bez platenia cla si mô??ete priviez?? primerané mno??stvo oble?enia na osobné u??ívanie, toaletné potreby, fotoaparát alebo kameru. Ďalej si mô??ete doviez?? najviac 200 kusov cigariet alebo 250 g tabaku, jeden liter vína alebo tvrdého alkoholu a príslušné mno??stvo vo??avky. Ak beriete nejaké lieky, po??iadajte svojho doktora, aby vám napísal lekársku správu o týchto liekoch.

Je zakázané vstúpi?? do krajiny, ak:

  • Nemáte pravý a platný cestovný pas alebo doklad pou??ívaný namiesto neho, nemáte vízum vydané thajskou ambasádou alebo konzulátom. U niektorých osôb sa za istých podmienok víza nevy??adujú, tieto podmienky ur?ujú vládne smernice.
  • Nemáte dostatok existen?ných prostriedkov na ??ivot po vstupe do krajiny.
  • Chcete pracova?? ako robotník alebo vykonáva?? fyzickú prácu bez kvalifikácie a výcviku, alebo ak vašou pracovnou ?innos??ou porušíte zákon o pracovnom povolení pre cudzincov.
  • Ste mentálne nestabilný alebo trpíte jednou z chorôb popísaných vo vládnych smerniciach.
  • Ste neboli o?kovaný proti kiah??am a odmietate toto o?kovanie.
  • Ste boli uväznený na základe rozsudku thajského súdu alebo súdneho príkazu, alebo na základe rozsudku súdu inej krajiny okrem prípadu, kedy išlo o menej záva??ný trestný ?in, nedbalos??, alebo o výnimku ustanovenú vládnymi smernicami.
  • By mohlo vaše správanie ohrozi?? verejnos??, bolo neprístojné, alebo by mohlo poruši?? mier alebo bezpe?nos?? verejnosti ?i národa, alebo by opráv??ovalo k zatknutiu príslušnými orgánmi zahrani?ných vlád.
  • By existoval dôvod domnieva?? sa, ??e váš vstup do krajiny je za ú?elom ú?asti na prostitúcii, obchodu so ??enami a de??mi, pašovaním drog alebo inými druhmi pašovania, ktoré sú v protiklade s morálkou.

Zakázaný je dovoz drog, zbraní, munície a pornografického materiálu. Elektronika ako napríklad rádiá, kalkula?ky a po?íta?e mô??u by?? problém, ak budú ma?? colníci dôvod si myslie??, ??e ich dová??ate za ú?elom predaja. Ak máte len jeden kus z ka??dého, nemali by ste ma?? ??a??kosti. A ve?ký pozor na drogy, sú za to ve?mi kruté tresty.

Z krajiny sa nesmú vyvá??a?? sochy Budhu, povolené sú iba mali?ké sošky ako suveníry. Ak chcete vyviez?? staro??itnosti, musíte ma?? k nim certifikát z oddelenia krásneho umenia v Bangkoku.

Sledujte si d???ku povoleného pobytu, ktorú vám ur?í úradník na imigra?nom úrade. Ak ostanete v krajine dlhšie ako máte povolené, budete pri odchode plati?? 500 bahtov za ka??dý prekro?ený de??.

Informácie a telefónne ?ísla thajskej ambasády v zahrani?í mô??ete získa?? na Ministerstve zahrani?ných vecí - oddelení konzulárnych zále??itostí, víz a cestovných dokladov, adresa: ulica Chaengwattana 123, Bangkok 10210, telefónne ?íslo: (662) 981 7171 klapka 3201-2, 3204-5 alebo priama linka 575-1062-4, fax: (662) 575-1066 , e-mail: .th.

Adresa ve?vyslanectva Slovenskej republiky (informácie zo stránky MZV SR):

25/9-4, BKI/YWCA Building
9. posch., South Sathorn Road
Bangkok 10120
Tel.: 0066-2 / 677 3445 (6)
Fax: 0066-2 / 677 3447
E-mail:
Mobil : (po pracovnej dobe) 0066-1 / 617 4611

Ve?vyslanectvo je umiestnené na 22. poschodí v budove Thai Wah Tower II, ktorá sa nachádza vo finan?nom a podnikate?skom centre Bangkoku - Sathorn.

Jazyk

Pre cudzincov je thaj?ina dos?? zlo??itý jazyk, no angli?tinou sa celkom dobre dorozumiete, a to najmä v Bangkoku, kde je to jeden z najdôle??itejších obchodných jazykov, problém by ste nemali ma?? ani vo všetkých vä?ších turistických centrách. Vo vä?šine hotelov, obchodov a reštaurácií v hlavných turistických destináciach sa hovorí anglicky, poprípade iným európskym jazykom. Po celej krajine nájdete thajsko-anglické zna?enia ciest a ulíc. Avšak ak sa chystáte cestova?? po krajine a navštívi?? aj vidiecke ?i od?ahlé oblasti, mali by ste si zaobstara?? slovník alebo jednoduchú konverza?nú príru?ku.

Základné frázy

Dobrý de??/ve?er, dobrú noc, dovidenia: sa-wat-dee
Áno: chai
Nie: mai
Ďakujem: kop koon
Ko?ko to stojí?: nee tao-rai
Prepá?te: kor thoad
Chlieb: kanom pang
Káva: kafé dam
Pivo: bija
Voda: nam

Nábo??enstvo

Thajsko je jedna z krajín s najsilnejšou budhistickou vierou na svete. Národným nábo??enstvom je budhistická vetva Theravada, ktorú praktizuje 90% Thaj?anov. Príslušníci ostatných vierovyznaní majú plnú slobodu vyjadrenia. Najviac moslimov sa nachádza na juhu krajiny, v mestách ??ijú aj komunity Sikhov a hinduistov.

Budhizmus má silný vplyv na ka??dodenný ??ivot, mnísi, a najmä starší mnísi, sú ve?mi uctievaní. Chrámy (po Thajsky „wat“) v mestách a dedinách sú centrom spolo?enského a nábo??enského ??ivota. Meditácii, jednej z najpopulárnejších sú?astí budhizmu, sa pravidelne venuje mnoho Thaj?anov a vyu??ívajú ju ako prostriedok na povzbudenie vnútorného pokoja a š??astia.

Budhizmus

Budhizmus hrá v Thajsku mimoriadne dôle??itú úlohu a nádherné budhistické chrámy ?i sochy Budhu sú charakteristickým znakom Thajska. Je to nábo??enstvo zalo??ené na u?ení Budhu, indického princa, vlastným menom Siddhartha. Hlavnou témou budhistickej viery je viera v karmu, vyhodnotenie ??ivota ?loveka. Pod?a budhistickej viery má ka??dý ?lovek svoj ??ivot vo vlastných rukách a mô??e o ??om rozhodova??. Ak chce ??i?? dobrý ??ivot, mal by kona?? dobré skutky, a takto bude ma?? aj v ?alšom ??ivote dobré ??ivotné podmienky.

Budhizmus je v thajskom ??ivote silne prítomný a mnoho tradícií ?i sviatkov má korene práve v ??om. Ako turisti mô??ete sväté chrámy navštevova??, no mali by ste sa primerane obliec?? a správa??. V ??iadnom prípade nesmiete ís?? v krátkych nohaviciach, tielku alebo veste, ??eny by si mali zahali?? ramená i nohy. Pred vstupom do chrámu si vyzujte topánky a nikdy sa nedotýkajte hlavy Budhu na obrázku alebo jeho sochy.

Štátne zriadenie

Thajsko je konštitu?ná monarchia, hlavou štátu je Jeho veli?enstvo krá? Bhumibol Adulyadej alebo krá? Rama IX., deviaty krá? dynastie Chakri. Vládne u?? viac ne?? polstoro?ie, ?ím sa stal najdlhšie vládnucim thajským panovníkom.

Vláda: Thajsko je od roku 1932 konštitu?nou monarchiou. Parlament sa skladá z dvoch komôr – snemovne reprezentantov (500 ?lenov) a senátu (200 ?lenov), ?lenov oboch komôr volia ob?ania. Premiér je zvolený spomedzi ?lenov dolnej snemovne a je na ?ele vlády. Menuje ho krá? a je to zvy?ajne predseda strany, ktorá doká??e vytvori?? vä?šinovú koali?nú vládu.

Sú?asný Premiér: Thaksin Shinawatra

Krá? má pod?a ústavy len malú priamu moc, no je ochrancom thajského budhizmu a symbolom národnej identity a jednotnosti. Sú?asný panovník je ve?mi rešpektovaný a predstavuje morálnu autoritu. Je protizákonné zosmieš??ova?? alebo kritizova?? krá?a ?i ktoréhoko?vek ?lena krá?ovskej rodiny.

Vlajka: ?ervené, biele a modré pásy predstavujú národ, budhizmus a monarchiu.

Ekonomika

Významná je ??a??ba nerastných surovín (zinok, cín, me?, drahé kamene), najdôle??itejšími priemyselnými odvetviami sú výroba elektroniky, textilný a potravinársky priemysel. Pestuje sa tu najmä ry??a, kukurica, bavlna, kau?uk, ovocie ?i cukrová trstina. ?oraz významnejšiu úlohu hrá cestovný ruch a turistický priemysel.

V devä??desiatych rokoch 20. storo?ia zaznamenalo Thajsko zna?ný ekonomický rast, a to najmä v?aka exportu. Najvä?šie príjmy má Thajsko z turistického priemyslu a vývozu potravín.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.