Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Doprava

Letenka do Thajska vä?šinou nie je lacnou zále??itos??ou, no letecká doprava je najpohodlnejším spôsobom prepravy pre vä?šinu turistov smerujúcich do a z Thajska. Domáce lety, ktoré sú ve?mi lacné, výhodné a jednoduché, vám ušetria ?as pri pohybe po krajine. Cestovanie do susedných krajín je lacnejšie, ak si lístky zarezervujete v Thajsku.

Autobusy sú spo?ahlivým dopravným prostriedkom na pohyb po krajine, sú rýchle, pohodlné a klimatizované. ??elezni?né trate spájajú Bangkok so všetkými oblas??ami krajiny za ve?mi dobré ceny. Zabezpe?ené je tie?? pravidelné vlakové spojenie medzi Bangkokom a Singapurom.

Na lokálnej úrovni je zabezpe?ených viac druhov prepravy – vidiecke a mestské autobusy, tuk-tuky, rikše, lode alebo prenajaté autá.

Letecká doprava

Medzinárodná

Bangkok slú??i ako medzinárodný letecký uzol pre juhovýchodnú Áziu (okrem Thajska aj pre Laos, Kambod??u, Mjanmarsko ?i Nepál) a operuje tu mno??stvo medzinárodných leteckých spolo?ností. Medzinárodné lety pristávajú na hlavnom termináli Don Muang, vedú sem priame lety z vä?šiny svetových ve?komiest. Na letisku sa poskytujú všetky potrebné slu??by, sú tu reštaurácie, banky, bary, lekárne ?i po??i?ovne áut.

Prepravu z letiska do centra zabezpe?ujú autobusy, ktoré premávajú nonstop. Medzi ?alšie medzinárodné letiská v Thajsku patria Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Ko Samui a Phuket. Národnou leteckou spolo?nos??ou je Thai Airways. Všetky letenky si overujte aj viackrát, vyhnete sa tak komplikáciám, preto??e niektoré letenky bývajú rezervovaná aj viac ne?? jedenkrát.

Pri medzinárodných letoch sa platí poplatok 500 bahtov.

Rezervácia leteniek: Thai Airways – (662) 628 2000, Bangkok Airways – (662) 265 5555

Informácie o medzinárodných letoch: (662) 535 1254 (odlety), (662) 535 1301 (prílety)

Vnútroštátna

Na všetky typy vnútroštátnej dopravy sa odporú?a rezervácia miest ?o najdlhšie vopred, najmä po?as sviatkov a víkendov alebo do ob?úbených destinácií.

Miestne dopravné spolo?nosti Thai Airways a Bangkok Airways zabezpe?ujú lety do vä?šiny ve?kých okresných letísk, ktoré sú ?alej ne?? 250 km od Bangkoku. Ďalšími menšími miestnymi dopravnými spolo?nos??ami sú Angel Air a PB Air. Terminál pre vnútroštátne lety sa nachádza na ju??nom konci medzinárodného letiska Bangkok.

Poplatok pri vnútroštátnych letoch je 30 bahtov.

Lodná

Hlavným prístavom je Bangkok a medzinárodná lodná doprava sa vyu??íva najmä na prepravu medzi Thajskom a Laosom. Mô??ete tie?? vyskúša?? okru??nú plavbu na mnohých riekach, ceny sú relatívne nízke. Lodná doprava je však v monzúnových obdobiach obmedzená.

Autobusová

Medzimestské autobusy ponúkajú rýchlu prepravu do všetkých kútov krajiny. Klimatizované autobusy premávajú do mnohých provin?ných oblastí a rezervácia lístkov na pravidelné linky ?i výletné okruhy je mo??ná vo ve?kých hoteloch a cestovných kanceláriách ako aj na autobusových termináloch.

Vládna autobusová spolo?nos?? Bor Kor Sor (BKS) predstavuje najlacnejší spôsob prepravy po krajine. Linky premávajú ?asto a sú spo?ahlivé, nie je potrebná rezervácia vopred. Klimatizované ako aj otvorené autobusy zastavia takmer všade na trati, tie otvorené zvyknú by?? najlacnejšie ale i najpomalšie.

??elezni?ná

Thajské štátne ??eleznice zabezpe?ujú efektívne spojenie Bangkoku so zvyškom krajiny. Ceny za expresné vlaky, rýchliky a be??né vlaky sú ve?mi výhodné. V expresných vlakoch sa nachádzajú spacie vozne troch tried.

Ob?úbené je cestovanie vlakom do Malajzie, vlaky premávajú aj do Singapuru, Laosu ?i Kuala Lumpur. Jedinou chybou vlakov je ich pomalos??, inak sú výborným dopravným prostriedkom, preto??e sú lacné a pohodlné, premávajú ?asto a sú presné.

Doprava v Bangkoku

Taxíky

Taxíky v Bangkoku sú k dispozícii 24 hodín denne, poplatky za kilometer sú jednotné – ak si taxík zastavíte na ulici, je to 35 bahtov za prvé 2 kilometre a asi 5 bahtov za ka??dý ?alší kilometer. Za pou??itie dia?nic musí zákazník doplati??.

Uistite sa, ??e taxikár zapne taxameter a ??e máte drobné, preto??e vám ve?akrát nebudú ma?? vyda??. Ak taxikár nemá taxameter, dohodnite si cenu vopred. Cena sa mô??e líši?? v závislosti od vzdialenosti, dopravy, po?asia a vašej schopnosti vyjednáva??. Priemerná cena je medzi 50 a?? 200 bahtov. Taxikárovi nemusíte da?? prepitné, ale je to pekné gesto.

Tuk-tuky

Farebné trojkolesové otvorené taxíky sú známe schopnos??ou dosta?? sa aj na naju??šie miesta a svojim pasa??ierom ponúkajú zaujímavú jazdu. Zmestia sa sem dvaja ?udia a výhodné je vyu??i?? ich na krátke vzdialenosti v ?ase mimo špi?ky. Cestovné si dohodnite ešte pred jazdou, cena zvykne by?? ni??šia ako u klasických taxíkov.

BTS visuté vlaky

Je to ideálny dopravný prostriedok na únik pred rušnou dopravou. Stanice sa nachádzajú v ka??dej obchodnej oblasti a vlaky odchádzajú ka??dých 5 minút. Premávajú na dvoch tratiach od 6.00 do polnoci a ich cena závisí od vzdialenosti, od 10 do 40 bahtov na osobu. Trasy a ceny cestovného sú vyvesené na ka??dej stanici, kde sa kupujú lístky.

Metro

Nový systém prepravy bol otvorený v roku 2004. Metro premáva z hlavnej ??elezni?nej stanice Hua Lamphong po dvoch hlavných dopravných tepnách.

Motocyklové taxíky

Je to thajský unikát, ktorý sa objavil najmä ako dôsledok potreby rýchlejšej dopravy po?as dopravných zápch. Vodi?i majú oble?ené farebné vesty a cestovné je o nie?o drahšie ako u be??ných taxíkov. Cenu si dohodnite pred jazdou a pripravte sa na dobrodru??nú jazdu.

Autobusy

Autobusová sie?? v Bangkoku je rozsiahla a trate vedú do ka??dej ?asti mesta. Je to zábavný a lacný spôsob poznávania mesta. Autobusy sú klimatizované i neklimatizované, cena klimatizovaných závisí od vzdialenosti a je to minimálne 10 bahtov na osobu. Tieto autobusy majú modrú, oran??ovú alebo bielo-zelenú farbu pod?a smeru. Neklimatizované si ú?tujú jednotný poplatok bu? 3,50 alebo 5 bahtov. Kvôli ni??ším cenám zvyknú by?? otvorené autobusy preplnené, najmä po?as špi?ky, teda od 6.00 do 9.00 a medzi 16.00-19.00.

Strá??te si svoj osobný majetok a nau?te sa udr??a?? si rovnováhu, ke???e cesta mô??e by?? hrbo?atá a autobus zvykne náhle zastavi?? ?i zrýchli??. Mô??ete po??iada?? vodi?a, aby vás upozornil, ke? bude autobus na zástavke, na ktorej chcete vystúpi??. Ak si nebudete istí, ?udia stojaci na zastávkach vám radi poradia, akým autobusom máte ís?? na vami vybrané miesto. Majte pripravené drobné alebo bankovky v maximálnej hodnote 50 bahtov. Lístok dostanete v autobuse a ponechajte si ho pri sebe pre prípad kontroly.

Unikátom thajskej verejnej dopravy sú autobusy ur?ené výlu?ne pre ??eny, ide o snahu vlády zabráni?? zlo?inom a sexuálnemu ob??a??ovaniu ??ien.

Mikrobusy

Fialovo-ru??ové klimatizované minibusy premávajú po niektorých ob?úbených trasách mestských autobusov. Výhodou je jednotný poplatok 10 a?? 25 bahtov na osobu (pod?a vzdialenosti) a garancia, ??e sa vám ujde sedadlo. Ke? sú obsadené všetky miesta, vodi? nevezme ?alších cestujúcich a?? dovtedy, kým niekto nevystúpi.

Vodné taxíky

Ešte nezvy?ajnejším hoci rovnako pohodlným dopravným prostriedkom sú vodné taxíky jazdiace na rieke Chao Phraya. Niektorí cestujúci len prejdú cez rieku (za cenu 2 bahty), zatia? ?o iní sa prevezú viacerými zastávkami na oboch brehoch rieky. Cestovné sa pohybuje vo výške 5-20 bahtov, pod?a vzdialenosti.

Prenájom auta

Ak chcete za??i?? šoférovanie po Bangkoku, kde sú jedny z najvä?ších dopravných zápch na svete, mô??ete si prenaja?? auto v jednej z po?etných autopo??i?ovní. Systém vozoviek je dobrý a cesty sú dobre zna?ené, v thaj?ine i angli?tine. Vy??aduje sa medzinárodný vodi?ský preukaz. Dávajte si však pozor na anarchiu thajskej dopravy a pamätajte si, ??e v Thajsku sa jazdí po ?avej strane vozovky.

Cestovanie po provin?ných mestách

Taxíky

Iba mestá Bangkok, Chiang Mai a Hat Yai majú klasické taxislu??by s pevnou sadzbou cestovného. ?o sa týka taxíkov v iných mestách, dohodnite si cenu cestovného ešte pred jazdou. Cena v ostatných mestách okrem Bangkoku by nemala prevýši?? 200 bahtov, netýka sa to jazdy do vzdialených dedín.

Songthaew

Ide o vany s dvoma radmi sedadiel vzadu. V mestách mimo Bangkoku zodpovedajú mestským autobusom, premávajú po ob?úbených tratiach za fixné ceny, be??ne v rozpätí 20-40 bahtov. Ak cestujete ako vä?šia skupina, oplatí sa vám zobra?? si songthaew ako taxík.

Rikše

Tieto trojkolesové bicykle sa pou??ívajú na prepravu jednej a?? dvoch osôb na krátke vzdialenosti. Cenu si treba dojedna?? ešte pred jazdou, na tých pár kilometrov to zvykne by?? 30-60 bahtov.

Tuk-tuky

Motorizovanú verziu rikše tu zaviedli Japonci po?as II. svetovej vojny. Turisti ich ve?mi ob?ubujú, hoci sú pri hustej doprave a da??di nepraktické a ve?mi hlu?né. Opä?? platí, ??e cenu si treba dohodnú?? ešte pred nastúpením, zvykne to by?? okolo 30-60 bahtov.

Prenájom áut alebo motocyklov

Funguje tu mnoho autopo??i?ovní, cesty sú dobré a dobre zna?ené. Mopedy a motocykle sú ve?mi ob?úbeným dopravným prostriedkom a ich prenájom na jeden de?? mô??e stá?? asi 200-300 bahtov, pod?a typu mopeda resp. motocykla.

Cestná sie?? v Thajsku je inak ve?mi kvalitná, krajina sa mô??e popýši?? mno??stvom dia?nic si štvorprúdoviek.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.