Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Hist??ria

Z predkres??anského obdobia neexistujú ??iadne písomné zmienky o ??ivote v tejto oblasti, no archeologické vykopávky nazna?ujú, ??e ?udia tu ??ili u?? pred 4.000 rokmi.

Thajsko je jedinou krajinou v juhovýchodnej Ázii, ktorá po?as svojej 800-ro?nej histórie nebola kolonizovaná. Jeho história sa delí na pä?? hlavných období:

Obdobie Nanchao (650 – 1250)

Prvou civilizáciou v Thajsku boli pravdepodobne Monovia, ktorí z Indie priniesli budhistickú kultúru. Thajskí ?udia zalo??ili svoje krá?ovstvo v ju??nej ?asti ?íny, no mnoho ?udí sa presídlilo na juh a usadilo sa na ní??ine v strede dnešného Thajska. Vo?né zdru??enie mestských štátov trvalo asi do 11. storo?ia, kedy pod?ahlo silnejším Kmérom, ktorí prišli z východu. Thaj?ania pravdepodobne prijali ich kultúru.

V 13. storo?í sa spojilo zopár thajských knie??atstiev v údolí rieky Mekong a tieto zalo??ili vlastný štát Sukhothai. V roku 1238 vyhlásili jeho nezávislos??, ?ím sa za?ína obdobie Sukhothai. Neskôr zalo??ili aj mesto Chiang Mai a najmä slávne mesto Ayutthaya, ktoré zohralo v ?alších dejinách významnú úlohu.

Obdobie Sukhothai (1238 – 1378)

V 13. storo?í za?ali Thaj?ania pôsobi?? ako dominantná sila tejto oblasti, ich krá?ovstvo sa rýchlo rozrastalo a postupne si presadzovali nezávislos?? od existujúcich krá?ovstiev Kmérov a Monov. Toto obdobie sa pova??uje za zlatú éru thajskej histórie a zvykne sa nazýva?? aj „úsvit š??astia“. Bol to ideálny thajský štát plný hojnosti, v ktorom vládli otcovskí a zhovievaví králi, najznámejším z nich bol krá? Ramkamhaeng Ve?ký. No v roku 1350 pod?ahol Sukhothai silnejšiemu vplyvu Ayutthaye.

Obdobie Ayutthaya (1350 – 1767)

V 14. a 15. storo?í získali panovníci z Ayutthaye obrovskú moc a hranice svojho krá?ovstva posunuli na východ, zabrali dokonca i kmérske oblasti. Na rozdiel od chápajúcich sukhothaiských krá?ov boli ayutthayskí panovníci absolutistickí vládcovia. V prvej ?asti tohto obdobia rozšírila Ayutthaya svoju nadvládu na susediace thajské knie??atstvá. V 17. storo?í za?al Siam (niekdajší názov pre Thajsko) diplomatické a obchodné vz??ahy so západnými krajinami.

V roku 1767 zaúto?ila na Ayutthayu Barma a dobila ju. Bol to tvrdý boj, pri ktorom bolo zni?ených mnoho chrámov a nábo??ensky významných objektov. Napriek úplnému ví??azstvu si Barm?ania neudr??ali dlho kontrolu nad Siamom. Mladý generál Phya Taksin a jeho nasledovníci utiekli do Chantaburi a sedem mesiacov po páde Ayutthaye sa priplavili spä?? do hlavného mesta a vyhnali barmských okupantov.

Obdobie Thon Buri (1767 – 1772)

Generál Taksin sa rozhodol presunú?? hlavné mesto z Ayutthaye na miesto bli??šie k moru, ?o by pomohlo zahrani?nému obchodu a v prípade opätovného barmského napadnutia zaistilo obstaranie zbraní a u?ah?ilo obranu a ústup. Nové hlavné mesto zalo??il v Thon Buri na západnom brehu rieky Chao Phraya. Vláda Taksina nebola jednoduchá, nedostatok centrálnej moci od pádu Ayutthaye viedol k rýchlemu rozpadu krá?ovstva a Taksin sa musel po?as svojej vlády sústredi?? na opätovné zjednocovanie provincií na severe a juhu krajiny.

Obdobie Rattanakosin (1782 – sú?asnos??)

Po Taksinovej smrti sa generál Chakri stal prvým krá?om dynastie Chakri. Takzvaný Rama I. vládol od roku 1782 do 1809. Prvú vec, ktorú dal ako krá? urobi??, bolo presunú?? krá?ovské hlavné mesto cez rieku z Thon Buri do Bangkoku a postavi?? krá?ovský palác. Rama II. (1809 – 1824) pokra?oval s obnovami, ktoré za?al jeho predchodca. Krá? Nang Klao, Rama III. (1824 – 1851), znova nadviazal na vz??ahy so západnými krajinami a rozvinul obchod s ?ínou. Krá? Mongkut (1851 – 1868), Rama IV., uzavrel zmluvy s európskymi krajinami, vyhol sa kolonizácii a vytvoril moderné Thajsko. Po?as svojej vlády urobil mnoho sociálnych a ekonomických reforiem, zmodernizoval tie?? thajské školstvo.

Krá? Chulalongkorn, Rama V. (1869 – 1910), pokra?oval v reformách svojho otca, zrušil otroctvo, zmodernizoval právny i administratívny systém a pokra?oval s výstavbou ??elezníc. Krá? Vajiravudh, Rama VI. (1910 – 1925), zaviedol povinné vzdelávanie a ?alšie školské reformy. Po ??om nastúpil na trón jeho brat krá? Prajadhipoka (1925 – 1935). Po?as jeho vlády vyhlásila skupina thajských študentov ??ijúcich v Parí??i štátny prevrat a Thajsko sa zmenilo z absolutistickej monarchie na konštitu?nú.

Krá? v roku 1933 abdikoval a vlády sa ujal vodca prevratu Phibul Songkhram, ktorý vládol do konca II. svetovej vojny. Synovec bývalého krá?a, krá? Ananda Mahidol (1935 – 1946) nastúpil na trón v roku 1935, no za zvláštnych okolností bol o 11 rokov na to zavra??dený. Názov krajiny sa zmenil zo Siam na Thajsko.

Po?as II. svetovej vojny bola thajská vláda na strane Japonska, po vojne bolo Thajsko pod vojenskou nadvládou a za??ilo viac ne?? 20 prevratov prerušených krátkodobými experimentmi s demokraciou. Po demokratických vo?bách v roku 1979 nasledovalo dlhé obdobie stability a prosperity, a?? do roku 1997, kedy prudko poklesla hodnota bahtu a nastali ekonomické ??a??kosti. Odvtedy sa situácia vylepšila, i ke? sú stále potrebné mnohé reformy. Sú?asný vládca, krá? Bhumibol Adulyadej, je IX. Rama dynastie Chakri.

V decembri 2004 zasiahli ju??né pobre??ie Thajska ni?ivé vlny tsunami, ktoré zabili viac ne?? 5.000 ?udí. Obnova zni?ených oblastí napreduje výborne, no ak máte v pláne tento región navštívi??, radšej si zistite aktuálne informácie na ambasáde alebo na úradoch cestovného ruchu.

Thajsko je jedinou krajinou juhovýchodnej Ázie, ktorá nikdy nebola pod nadvládou nijakej európskej mocnosti. Dá sa to vysvetli?? tým, ??e Thajsko bolo v??dy ponechané ako hrani?né územie odde?ujúce tie ?asti Ázie, ktoré ovládali Francúzi na jednej strane a Briti na druhej. Okrem toho boli v Thajsku v 19. storo?í mimoriadne silní a schopní panovníci.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.