Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Praktick? inform??cie

Praktické informácie

Elektrina: V celej krajine sa vyu??íva elektrický prúd 220 V. Elektrické zástr?ky sú rôzne, a preto ak si donesiete rôzne elektrické spotrebi?e ako suši? na vlasy ?i rádio, mali by ste si zaobstara?? adaptér.

Miery a váhy: V Thajsku sa vyu??íva metrický systém.

Úradné hodiny: Vä?šina spolo?ností v Bangkoku má otvorené pä?? dní v tý??dni, vä?šinou od ôsmej do piatej, od 12.00-13.00 zvykne by?? obedová prestávka. Ve?a obchodov je otvorených sedem dní v tý??dni od desiatej do desiatej. Banky fungujú cez pracovný tý??de?? od 9.30 do 15.30.

Pošta: Thajská poštová slu??ba je lacná, efektívna a spo?ahlivá, pošta zvykne by?? otvorená od ôsmej do pol piatej. Vä?šie hotely vo svojich budovách zabezpe?ujú poštové slu??by.

Internet: Všetky vä?šie thajské hotely ako aj súkromné spolo?nosti, ktorých je hojne najmä v turistických oblastiach a vä?ších mestách, ponúkajú internetové slu??by. Cena sa zvykne pohybova?? okolo 1 bahtu za minútu.

Telefonovanie a dôle??ité telefóne ?ísla:

Medzinárodný kód pre Thajsko: +66
Predvo?ba do Bangkoku: 02
Medzinárodné hovory z Thajska: vyto?te 001, kód krajiny, miestnu predvo?bu a telefónne ?íslo
Asisten?ná slu??ba v rámci krajiny: 1133
Medzinárodná asisten?ná slu??ba: 100
Pohotovos?? (polícia, hasi?i, lekár): 191
Cestná slu??ba: 1193
Turistická polícia: 1155
Thajský turistický úrad: 1672
Imigra?ný úrad: (662) 287 3101 10

Telefonický systém je dobrý a moderný a nemali by ste ma?? problém dovola?? sa kamko?vek na svete. K dispozícii sú aj verejné automaty na kartu, no nie z ka??dého sa dá urobi?? medzinárodný hovor. Telefónne karty kúpite v novinových stánkoch alebo vä?ších hoteloch.

Ke? budete robi?? miestny hovor, musíte vyto?i?? celé ?íslo aj s miestnou predvo?bou, a to aj ke? sa nachádzate v tom istom telefónnom okrsku aký voláte.

Vä?šina mobilných telefónov funguje aj tu, ale pre istotu si všetko overte u vášho mobilného operátora. Thajskými operátormi sú 1-2-Call, Orange a D-Prompt.

Zdravie a bezpe?nos??

Lekárske slu??by: Vo všetkých turistických strediskách a provin?ných hlavných mestách sa nachádzajú nemocnice a kliniky s kvalitným lekárskym personálom a slu??bami. Vo vä?ších nemocniciach hovoria lekári a celý personál celkom dobre anglicky. Lepší servis však nájdete v súkromných nemocniciach, ktorých je tu ve?ké mno??stvo. Poplatok za lekárske ošetrenie je asi 100-500 bahtov. Všetky poplatky je nutné uhradi?? ihne? v hotovosti.

Nezabúdajte na to, ??e zo zdravotného problému, ktorý doma pova??ujete za menší, sa v?aka horú?ave rýchlo mô??e sta?? vá??ny problém. Tak??e ni? nepodce??ujte a nebojte sa navštívi?? lekára, ktorý vás mô??e da?? rýchlo do poriadku, aby ste si v zdraví vychutnali zvyšok dovolenky.

Zdravotné poistenie: Hoci je tu cena za zdravotnícke slu??by v porovnaní s inými krajinami nízka, nezabudnite si zabezpe?i?? všeobecné i úrazové zdravotné poistenie.

O?kovanie: Od návštevníkov sa momentálne nevy??aduje nijaké o?kovanie, okrem prípadu, ??e pochádzajú alebo prechádzali cez niektoré kontaminované územia. Všeobecne sa však pre dospelých odporú?a da?? sa zao?kova?? proti detskej obrne, týfusu, tetanu a ??lta?ke typu A.

Lekárne: Lekárne sa nachádzajú v ka??dom vä?šom ?i menšom thajskom meste. Ponuka liekov a medicínskych výrobkov je široká, no nemusíte tam nájs?? konkrétne zna?ky, ktoré pou??ívate. Preto si doneste dostato?né mno??stvo liekov, ktoré u??ívate, alebo by ste mali pozna?? aspo?? generické meno daného lie?iva. Všetky lekárne sú od 25. d??a ka??dého mesiaca zatvorené.

Aklimatizácia: Ak nie ste na takú vlhkos?? a horú?avy, aké sú v Thajsku, zvyknutí, ni? neprehá??ajte. Telo si musí zvyknú?? na nové podmienky, tak??e dennú aktivitu stup??ujte len postupne a slnku sa vystavujte tie?? len minimálne. Obliekajte si vo?né oble?enie z prírodných materiálov, aby mohla poko??ka dýcha??, a obujte si otvorenú obuv. Slnko je ve?mi silné a doká??e vás spáli?? za ve?mi krátky ?as, tak??e nikdy nezabúdajte na pokrývku hlavy a krém s vysokým ochranným faktorom.

Pite ve?a tekutín, aby ste sa vyhli dehydratácii, najlepšia je voda a ovocné d??úsy. V lekárni sa dá kúpi?? špeciálny prášok obsahujúci mnohé dôle??ité soli a minerály, ktorý ke? zmiešate s vodou a vypijete, vráti vášmu telu potrebné látky, ktoré ste potením stratili. S jedlom bu?te takisto opatrní, váš ??alúdok nemusí dobre znies?? všetky tie korenisté a štip?avé špeciality.

Po?as obeda, kedy je teplota najvyššia, by ste sa mali vyhnú?? pohybu vonku a namáhavým aktivitám. Tieto si naplánujte radšej zrána alebo neskoro popoludní.

Vodu z kohútika radšej nepite, v hoteloch ?i obchode si kúpte f?aškovú. ?ad v nápojoch by nemal by?? problém, vä?šinou sa pripravuje z prevarenej alebo f?aškovej vody.

Malária: Táto vá??na a?? smrte?ná choroba nebýva problémom vo ve?kých turistických centrách a mestách, no ak sa chystáte do iných oblastí, mali by ste sa zabezpe?i?? tak, aby ste sa vyhli bodnutiam hmyzu. V obchodoch dostanete viacero typov repelentov. Ak sa chystáte do vzdialenejších oblastí, informujte sa u lekára o potrebných antimalárikách, a urobte tak ?o najskôr, niektoré lieky toti?? treba u??íva?? dlhšie vopred.

Dôle??ité upozornenia a rady

Monarchia: Thaj?ania si hlboko vá??ia krá?ovskú rodinu. Turisti by mali by?? preto z tohto h?adiska opatrní a mali by prejavi?? rešpekt krá?ovi, krá?ovnej a krá?ovským potomkom. Ak sa zú?astníte udalosti, kde sa bude nachádza?? niekto z krá?ovskej rodiny, najlepšie urobíte, ak budete sledova?? správanie Thaj?anov a opakova?? ho.

Nábo??enstvo: Ak chcete vojs?? do akejko?vek svätyne, mali by ste by?? upravení a slušne oble?ení. Nikdy by ste nemali by?? vyzle?ení do pol pása, ma?? krátke nohavice, tielka alebo iné nevhodné oble?enie. V budhistickom chráme mô??ete by?? obutí, no nie v kaplnke, kde sa nachádza hlavný obraz Budhu. V ka??dom prípade ??eny musia ma?? dlhé nohavice alebo suk??u a zakryté ramená.

Ka??dý obraz Budhu, ve?ký ?i malý, zni?ený alebo nie, sa pova??uje za svätý predmet. Nikdy nelezte na sochu Budhu, aby ste sa odfotili, a nerobte ni?, ?o by nazna?ovalo nedostatok rešpektu. Budhistickí mnísi sa nesmú dotknú?? ??eny, ani ??eny sa nesmú dotknú?? ich, a nesmú ni? od ??eny prija??. Ak chce ??ena nie?o da?? mníchovi, musí to najprv poda?? mu??ovi, ktorý to mô??e da?? mníchovi.

Sociálne zvyky: Thaj?ania si pri stretnutí netrasú rukami, no namiesto toho si spoja dlane ako pri modlitbe. Toto gesto sa volá „wai“ a pou??íva sa tie?? na ospravedlnenie sa, po?akovanie alebo ako prejav rešpektu.

Ak vás predstavia Thaj?anovi a on vykoná toto gesto, aby vám prejavil úctu, mali by ste ho zopakova??. Avšak ke? sa vám týmto gestom po?akuje ?ašník v reštaurácii za prepitné alebo letuška, neopätujte im „wai“, sta?í, ke? sa usmejete.

Thaj?ania pou??ijú toto gesto takisto vtedy ke? sa priblí??ia ku chrámu, obrázku Budhu alebo inému nábo??ensky významnému objektu.

Thaj?ania pova??ujú hlavu za najvyššiu ?as?? tela, doslova aj v prenesenom význame, a nohy za najšpinavšiu ?as??. Preto sa nedotýkajte hláv iných ?udí a sna??te sa neukazova?? nohami na ?loveka alebo predmet, pova??uje sa to za ve?mi nezdvorilé. Takisto si dajte pozor na to, aby ste pri sedení neukazovali podrá??ku topánky ?i chodidlo nohy. Ak vkro?íte do súkromného thajského domu, vyzujte sa.

Avšak aj thajská kultúra, ako všetky ostatné ázijské kultúry, sa poddáva vplyvu západu a niektoré z tradi?ných tabu pomaly miznú.

Knihy sú takisto uctievané a preto by ste ich nemali k?za?? po stole alebo ich dáva?? na zem.

Verejné prejavy náklonnosti mu??a a ??eny vyvolávajú pohoršenie. Mô??ete vidie?? mladých Thaj?anov dr??iacich sa za ruky (vplyv západu), no to je najsilnejší prejav náklonnosti, na ktorý sa na verejnosti odvá??ia.

Pozor na neoprávnené osoby, ktoré vám budú ponúka?? slu??by ako sprievodcovia. Ak budete ma?? záujem o akéko?vek turistické informácie ?i slu??by, obrá??te sa na Thajský turistický úrad (Tourism Authority of Thailand), telefónne ?íslo je 1672.

?o sa týka osobnej bezpe?nosti alebo bezpe?nosti osobného majetku, dodr??iavajte všetky be??né opatrenia. Neodporú?a sa prechádza?? sa sám v tichých uli?kách alebo vo vy?udnených ?astiach. Uistite sa, ??e všetky vaše ceniny – peniaze, šperky ?i letenky, sú dobre uschované. Ak máte akýko?vek problém, mô??ete vola?? turistickú políciu na telefónne ?íslo 1155.

Smeti odhadzujte do odpadkového koša. Pokutu mô??ete dosta?? za p?uvanie, odhadzovanie cigaretových špakov na ulicu alebo vyhadzovanie odpadu na verejné priestranstvá.

Nezaplietajte sa s drogami, v Thajsku sú tresty za drogové priestupky ve?mi vysoké.

Nepodporujte nijaký spôsob zneu??ívania ?i týrania zvierat. Nekupujte si tovar ani suveníry vyrobené z divokých zvierat, napríklad z hadov, jašteríc, korytna?iek alebo slonov. V Thajsku je protizákonné zabíja?? divé zvieratá kvôli jedlu, preto sa vyhýbajte reštauráciám podávajúcim pochú??ky z týchto zvierat.

Kúpanie sa bez podprsenky sa v Thajsku pova??uje za úplne nevhodné.

V Bangkoku by ste sa mali vyhnú?? taxíkom bez licencie, platí to najmä pre ??eny cestujúce v noci samé. Nájdite si taxík s licenciou, ktorý má ??lto-?iernu licen?nú tabu?ku. Taxíky v Bangkoku majú taxametre, v ostatných mestách si cenu dojednajte vopred.

Ak vám taxikár povie, ??e hotel, kam chcete ís??, je plný, alebo obchod ?i reštaurácia zatvorená, neverte a cho?te sa presved?i?? sami, mô??e to by?? len trik a on vás odvezie na miesto, kde má dohodnutú províziu od majite?a daného zariadenia.

Ak sa vám niekto prihovorí a bude ponúka?? špeciálne z?avy, najmä na šperky, nenale??te.

Mnoho návštevníkov trpí vy?erpaním z tepla a dehydratáciou, tak??e sa radšej zdr??iavajte v tieni a zabezpe?te si dostato?ný prísun tekutín.

Dávajte si pozor ke? budete necháva?? cennosti v hotelových sejfoch. Uistite sa, ??e ste dostali riadny doklad na všetko, ?o ste si ulo??ili. Pri cestovaní majte bato??inu zaistenú zámkami, najmä ak cestujete autobusmi ?i vlakmi.

Ak vás niekto pri odchode z krajiny po??iada, aby ste mu urobili láskavos?? a zobrali niekomu list ?i balí?ek, v ??iadnom prípade to nerobte, mô??e toti?? obsahova?? drogy a vy sa dostanete do ve?kých problémov.

Izbu si v??dy nechávajte zamknutú.

Je dobré ma?? so sebou fotokópiu pasu, tej strany kde máte fotku a všetky osobné údaje.

Pri cestovaní vlakom alebo autobusom si nenechávajte cennosti v bato??ine a ak vám cudzinci ponúknu jedlo alebo pitie, neberte si, mô??u v nich by?? drogy a ke? sa zobudíte, budú vaše cennosti pre?.

Ve?ký pozor si dávajte na thajských vozovkách.

V Thajsku funguje špeciálna turistická polícia, ktorej úlohou je pomáha?? turistom. Jej ?lenovia hovoria anglicky a pomô??u vám pri kráde??iach, konfliktoch a nehodách.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.