Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Turizmus

Thajské krá?ovstvo pri??ahuje viac turistov ne?? akáko?vek iná krajina v juhovýchodnej Ázii. A niet sa ?o ?udova??, kombinácia úchvatných prírodných krás, bielych pieso?natých plá??í, nádherných chrámov, známej thajskej pohostinnosti, skvelej kuchyne a ruín starovekých krá?ovstiev o?arí všetkých návštevníkov.

Thajsko ponúka ?osi pre ka??dého, milovníci hôr, svie??ej zelene, nádherných ostrovov a plá??í, malebných krajiniek ale i pamätihodností, rušných miest, obchodov, barov a diskoték si tu prídu na svoje.

Thajsko je obdarené to?kými atrakciami a nádhernými miestami, ??e turista má problém, a tým je ?as, preto??e na preskúmanie všetkých chrámov, plá??í, národných parkov a múzeí ho nikdy nie je dostatok. Naopak výhodou je, ??e bez oh?adu na to, kde v Thajsku sa nachádzate, zaujímavé miesta nikdy nie sú ?aleko.

Pre turistov, ktorí krajinou iba prechádzajú, teraz existujú špeciálne jednod??ové programy, ktoré ich zavedú do chrámov, nákupných stredísk, na trhy, vodné kanály a kultúrne predstavenia, proste z ka??dého nie?o. Tieto programy sú príjemným a v?a?ným zá??itkom, úradníci vám pomô??u prejs?? imigra?nými procedúrami a sprievodcovia vás dovedú spä?? na letisko. Ak máte záujem o tieto krátke ale zaujímavé programy, kontaktujte Thajský turistický úrad (Tourism Authority of Thailand).

Najob?úbenejšími turistickými oblas??ami sú hlavné mesto Bangkok, stredisko Pattaya s nádhernými plá??ami a pravým turistickým ruchom a ostrov Phuket, najvä?ší v Thajsku.

Kedy cestova??

Hlavnými dovolenkovými obdobiami sú august, november a?? december, február a?? marec, celkom dobrý je ešte január a júl. Ak by ste sa ve?mi chceli vyhnú?? davom ?udí a vyu??i?? výhodné ni??šie ceny ubytovania a mimosezónnych cien, mali by ste cestova?? v apríli a?? júni, poprípade v septembri a?? októbri. Pravdou však je, ??e nie je problém vyhnú?? sa davom ani po?as hlavnej sezóny, sta?í ak sa vyhnete tým najob?úbenejším turistickým destináciam.

Najlepší ?as na návštevu ju??ného Thajska je od marca do mája a severného Thajska od polovice novembra do za?iatku decembra.

?o tu mô??ete robi??

Meditova??

Aj turisti sa mô??u nau?i?? základy budhizmu ?i meditácie vo viacerých centrách v Bangkoku a na mnohých iných miestach v krajine - skúste napríklad asociáciu zdru??ujúcu niektoré chrámy a medita?né centrá priamo v Bangkoku alebo blízko neho, jej adresa je budova Ratchapark 18/F, telefónne ?íslo (662) 2583242 alebo (662) 2583257, poprípade Thajské medita?né centrum na Soi Methi Nivet 616, telefónne ?íslo (662) 6611284.

Vychutna?? si pravú thajskú masá??

Najlepšie mo??nosti sú v Bangkoku ako aj mnohých rekrea?ných a relaxa?ných strediskách.

Trekova?? po horách a lesoch

Ke???e do Thajska zasahujú ju??né výbe??ky himalájskeho predhoria, sú miestne hory skuto?ne krásne. Po?as výletov po týchto prírodných skvostoch mô??ete uvidie?? aj dedinky horských kme??ov, ktoré majú svoju špecifickú kultúru a zvyky. Najlepšie turistické chodníky sú na severe krajiny.

Navštívi?? národné parky, prírodné rezervácie a ovocné záhrady

V Thajsku sa nachádza mno??stvo národných parkov a rezervácií na ploche vyše 25.000 km2. Milovníci prírody tu nájdu nerušenú prírodu a prekrásne rastlinné a ??ivo?íšne druhy.

Ochutna?? thajské špeciality

Thajská kuchy??a je nesmierne bohatá a chutná, milovníci dobrého a pre nás netradi?ného jedla si istotne prídu na svoje.

Nakupova??

Okrem známych šperkov a drahokamov odporú?ame napríklad ru?ne tkaný hodváb, jedine?né remeselné a umelecké výrobky, tri?ká alebo suveníry všetkých motívov, ve?kostí a tvarov.

Zú?astni?? sa výnimo?ných thajských festivalov

Festivaly a oslavy hrajú v ??ivote miestneho obyvate?stva dôle??itú úlohu. Niektoré sú hlu?né a farebné, iné tiché a pietne, no ka??dý jeden vám ve?a prezradí o thajskej kultúre a mentalite. ?i u?? ide o tradi?né budhistické festivaly alebo udalosti spojené s po?nohospodárstvom a thajskými krá?mi, ka??dý jeden má svoje špecifické ?aro.

Venova?? sa vodným športom

Najmä ostrovy ponúkajú ideálne podmienky na plávanie, potápanie a šnorchlovanie, ob?úbená je aj plavba na plachetnici ?i windsurfing.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.